You are here

2022

 

Nr Data Denumirea proiectului de hotarare Proiectul de hotarare pdf
1 04.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii  de dezvoltare,sursa A “ Buget local ” din excedentul anului 2021 PDF
2 07.01.2022 privind modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 36 din 16.09.2020 privind  aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020,datorate bugetului local al comunei Mărculeşti PDF
3 11.01.2022 privind desemnarea consilierilor locali care vor avea calitatea de membri în cadrul comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mărculeşti, pentru activitatea desfăşurată în anul 2021 PDF
4 11.01.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Marculesti pe anul 2022 PDF
5 13.01.2022 privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat – Şcoala Gimnazială “Alexandru Rădulescu”  din comuna Mărculeşti, în semestrul II al anului şcolar 2021 - 2022 PDF
6 17.01.2022 privind asocierea unității administrativ - teritoriale Comuna Mărculești cu unele unități administrativ - teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA ” PDF
7 17.01.2022 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Comuna Mărculești cu unele unități administrativ- teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia,în calitate de acționari cu drepturi depline PDF
8 20.01.2022 privind aprobarea bugetului si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„ Îmbunătăţirea activităţii didactice în mediul on-line prin achiziţionarea echipamentelor necesare elevilor şi personalului ”, cod proiect 148197 PDF
9 26.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF
10 28.01.2022 privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 39 din 27.05.2021 privind participarea unităţíi administrativ – teritoriale Comuna Mărculeşti în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului de interes județean  PDF
11 31.01.2022 privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009 PDF
12 31.01.2022 privind completarea hotararii Consiliului local al comunei Marculesti nr. 84 din 20.12.2021 privind modificarea taxei speciale de salubrizare perceputa pe raza teritoriala a Comunei Marculesti, incepand cu data de 01.01.2022 PDF
13 31.01.2022 privind reglementarea activitatii de gestionare a deseurilor la nivelul Judetului Ialomita  PDF
14 31.01.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al comunei Mărculeşti să voteze în Adunarea Generală a asociaţilor  ADI ECOO 2009 Regulamentul serviciului public de salubrizare și Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deşeurilor menajere și al deșeurilor similare în unitățile administrative teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița PDF
15 01.02.2022 privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali ai comunei Marculesti PDF
16 07.02.2022 privind aprobarea bugetului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„ Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în Şcoala Gimnazială Alexandru Rădulescu, Mărculeşti ”, cod proiect 148579 PDF
17 07.02.2022 privind desemnarea reprezentantului comunei Mărculeşti în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. ADI ECOO 2009 SRL  PDF
18 08.02.2022 privind revocarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 47 din 21.07.2021 privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei, pe perioadă nedeterminată, a unui imobil, proprietate publică a comunei Mărculeşti şi care face parte din baza materială a  Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Rădulescu ” Mărculeşti PDF
19 08.02.2022 privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei, pe perioadă nedeterminată, a unui imobil, proprietate publică a comunei Mărculeşti şi care face parte din baza materială a  Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Rădulescu ” Mărculeşti PDF
20 08.02.2022 privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 26 din 30.06.2014 privind atestarea domeniului public al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa şi  trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Mărculeşti în domeniul privat al comunei Mărculeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării  PDF
21 02.03.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 PDF
22 02.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie „ Reabilitare sediu primărie, construire grup sanitar şi realizare împrejmuire ”-etapa I, comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa PDF
23 10.03.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 PDF
24 24.03.2022 privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 84 din 20.12.2021 privind modificarea taxei speciale de salubrizare percepută pe raza teritorială a comunei Mărculeşti, începând cu data de 01.01.2022   PDF
25 24.03.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat pentru realizarea investitiei „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita” PDF
26 24.03.2022 privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții„Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita” PDF
27 28.03.2022 privind aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Mărculeşti pe anul 2021 PDF
28 18.04.2022 privind revocarea unor hotarari ale Consiliului local al comunei Marculesti PDF
29 18.04.2022 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat pentru realizarea investitiei „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita” PDF
30 18.04.2022 privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita PDF
31 26.04.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 PDF
32 26.04.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Mărculeşti, în suprafaţă de 978 mp, identificat cu nr. cadastral 20929, înscris în cartea funciară nr. 20929 a comunei Mărculeşti PDF
33 12.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF
34 12.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru “  I.1.2 ASIGURAREA INFASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) IN COMUNA MĂRCULEŞTI PRIN PNRR/2022/C10 PDF
35 12.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, pentru ,,I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană” in comuna MARCULESTI prin PNRR/2022/C10 PDF
36 13.05.2022 privind schimbarea destinaţiei, pe perioadă nedeterminată, a unui imobil, proprietate publică a comunei Mărculeşti şi care face parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Rădulescu ” Mărculeşti PDF
37 16.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedinta din 16.05.2022 PDF
38 20.05.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Mărculeşti, în suprafaţă de 1029 mp, identificat cu nr. cadastral 20669, înscris în cartea funciară nr. 20669 a comunei Mărculeşti PDF
39 20.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 PDF
40 23.06.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Mărculeşti, în suprafaţă de 992 mp, identificat cu nr. cadastral 20666, înscris în cartea funciară nr. 20666 a comunei Mărculeşti PDF
41 23.06.2022 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 1014 mp, proprietate privată a comunei Mărculeşti, înscris în cartea funciară nr. 22423 a comunei Mărculeşti, având numărul cadastral 22423 PDF
42 23.06.2022 privind modificarea hotărârii Consiliului local nr. 54 din  27.11.2006 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa  PDF
43 23.06.2022 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 931 mp, proprietate privată a comunei Mărculeşti, înscris în cartea funciară nr. 22424 a comunei Mărculeşti,având numărul cadastral 22424 PDF
44 13.07.2022 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local al comunei Mărculeşti pe trimestrul II al anului 2022  PDF
45 15.07.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 PDF
46 19.07.2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ - teritoriale Comuna Mărculești cu unele unități administrativ - teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA ” PDF
47 27.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF
48 27.07.2022 privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 29 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023 PDF
49 27.07.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Mărculeşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „ Alexandru Rădulescu ” din comuna Mărculeşti PDF
50 17.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie „ Reabilitare sediu primărie, construire grup sanitar şi realizare împrejmuire ”- etapa I, comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa PDF
51 23.08.2022 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Parohiei Mărculești PDF
52 23.08.2022 privind subvenţionarea de la bugetul local al comunei Mărculeşti a taxei speciale de colectare deşeuri municipale fracţia uscată pentru utilizatorii casnici – mediul rural PDF
53 13.09.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedinta din 13.09.2022 PDF
54 22.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 PDF
55 03.10.2022 privind preluarea în administrarea Consiliului local al comunei Mărculeşti a unui tronson de drum judeţean din DJ 201 cuprins între km 80+035 - km 83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna Mărculeşti, aflat în domeniul public al Judeţului Ialomiţa şi administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa PDF
56 03.10.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 PDF
57 12.10.2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, pentru Sisteme inteligente de management urban/local - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrația publica  IN COMUNA MĂRCULEŞTI PRIN PNRR/2022/C10 PDF
58 19.10.2022 privind modificarea şi completarea  hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 29 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023 PDF
59 20.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de Investiții „Construire căi de acces şi trotuare pentru gospodăriile locuitorilor din comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  PDF
60 20.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF
61 27.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce ședința din 27 octombrie 2022 PDF
62 09.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 PDF
63 16.11.2022 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 988 mp, proprietate privată a comunei Mărculeşti, înscris în cartea funciară nr. 22422 a comunei Mărculeşti, având numărul cadastral 22422 PDF
64 18.11.2022 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Parohiei Mărculești PDF
65 23.11.2022 privind împuternicirea domnului Ciriblan Romeo – Sorin, reprezentant legal al UAT Comuna Mărculeşti, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009 ”  documentele necesare în vederea implementării proiectului ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale ” PDF
66 23.11.2022 privind împuternicirea domnului Ciriblan Romeo – Sorin, reprezentant legal al UAT Comuna  Mărculeşti, să voteze în Adunarea Generală a a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”  documentele necesare în vederea implementării proiectului ” Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa ” PDF
67 23.11.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiu de fezabilitate şi Proiectul tehnic de execuţie – și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „ Amenajare loc de joacă Comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa " PDF
68 23.11.2022 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 659 din 13.03.2012, încheiat cu SC GALENUS SRL PDF
69 12.12.2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Mărculeşti pentru anul şcolar 2023 - 2024 PDF
70 14.12.2022 privind aprobarea concesionării unui teren, proprietate privată a comunei Mărculeşti, în vederea realizării unei locuinţe şi a unor spaţii construite asociate acesteia PDF
71 14.12.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de delegare, prin încredințare directă, a gestiunii, prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deșeurilor municipale solide în Județul Ialomița nr. 14/10.03.2022, cu modificările și completările ulterioare PDF
72 14.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din aparatul de specialitate al primarului comunei Mărculești PDF
73 19.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 PDF
74 20.12.2022 privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 29 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023 PDF
75 22.12.2022 privind subvenţionarea de la bugetul local al comunei Mărculeşti a taxei speciale de colectare deşeuri municipale fracţia uscată pentru utilizatorii casnici – mediul rural PDF