You are here

Programul Rabla Local

 

 

Programul Rabla Local 2023.

 

Programul Rabla Local 2023. Ce trebuie să ştii dacă vrei să te înscrii 


   Comuna Mărculeşti s-a înscris în Programul “Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). Am depus cererea de finanțare și documentația necesară. Această primă etapă este dedicată Primăriilor, urmând ca AFM să lanseze cea de a doua etapă dedicată înscrierii persoanelor fizice, tot pe aceeași platforma digitală a AFM, unică la nivel național.  

Înscrierea persoanelor fizice pe platforma AFM 

După încheierea contractelor de delegare între AFM şi primării şi publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu primăriile care au încheiat contracte de delegare, AFM va lansa deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanţii persoane fizice şi sumele alocate. O să vă ținem la curent cu momentul lansării apelului de înscriere. 

IMPORTANT! Proprietarii persoane fizice, care vor să scape de maşinile mai vechi de 15 ani, trebuie să aştepte anunţul de deschidere din partea AFM şi de-abia apoi  se pot înscrie prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie exclusiv de AFM. 


Finanţare pentru 15 autovehicule uzate în Comuna Mărculeşti 

Primăria comunei Mărculeşti a solicitat AFM finanţare pentru un număr de 15 autovehicule. Bugetul total al programului „Casarea autovehiculelor uzate " pentru 2023 este de 45.000 lei, cu o cofinanţare de la bugetul local de 9.000 lei. 


3.000 de lei pentru maşinile mai vechi de 15 ani 

Proprietarii vor putea casa maşinile mai vechi de 15 ani în schimbul sumei de 3.000 de lei. Din totalul stimulentului pentru casare, 2.400 de lei vor fi suportaţi din bugetul AFM, iar restul de 600 de lei din bugetul local.

În cadrul programului Rabla Local, proprietarii nu sunt obligaţi să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte mașini aşa cum se întâmplă în cazul programului
Rabla desfăşurat la nivel naţional. 


Paşi de urmat dacă eşti din Comuna Mărculeşti: 

Pasul 1. Vă înscrieți pe platforma online a AFM, pe pagina de internet a AFM www.afm.ro la secțiunea „Programe de finanțare”. 

Pasul 2. După înscrierea pe platforma online AFM, trebuie să depuneți la Primăria comunei Mărculeşti cererea de înscriere şi documentele care atestă eligibilitatea. Cererea şi documentele pot fi aduse: 

 •  Fizic - la sediul Primăriei comunei Mărculeşti  
 • Online -  pe e-mail, la adresa: primariamarculesti@yahoo.com. În acest caz, cererea va fi scanată/fotografiată și va conține semnătura olografă a beneficiarului sau semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere ( conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei). Documentele transmise electronic se acceptă numai în format PDF, lizibil. 

Pasul 3.  După ce reprezentanții Primăriei comunei Mărculeşti aprobă dosarul, aveți termen 5 zile lucrătoare să încheiați contractul de finanțare cu instituţia locală (fără contractul de finanţare NU puteți merge către un centru autorizat de casare); 

Pasul 4. După semnarea contractului de finanţare cu Primăria, aveți la dispoziţie 30 de zile să aduceți la Primăria comunei Mărculeşti: 

 •  adeverința de dezmembrare 
 •  certificatul de radiere din circulație 
 •  dovada scoaterii din evidenţa fiscală. 

Pasul 5. Stimulentul de casare de 3.000 de lei va fi virat în termen de 30 de zile  în contul dvs. de la depunerea la Primărie a adeverinței de dezmembrare, a certificatului de radiere şi a dovezii scoaterii din evidenţa fiscală. 


Ce acte trebuie să depui la Primăria comunei Mărculeşti 

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate; 
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
 • Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
 • Cazierul judiciar;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Extras de cont.

Condiții de înscriere a mașinilor în program 

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 •     este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei comunei Mărculeşti;
 •     la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 •     are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
 •     conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Condiții pentru proprietarii persoane fizice 

    Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

       -  În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024.

      - În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Procedura interna privind participarea solicitantilor de finantare in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Comunicat de presa AFM inscriere Programul Rabla

 

fisiere: 
AttachmentSize
PDF icon comunicatprelungirerablalocal.pdf169.19 KB