You are here

2022

NR DATA DENUMIREA HOTARARII Hotararea pdf
1 05.01.2022

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii  de dezvoltare,sursa A “ Buget local ” din excedentul anului 2021

PDF
2 21.01.2022

privind aprobarea bugetului si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„ Îmbunătăţirea activităţii didactice în mediul on-line prin achiziţionarea echipamentelor necesare elevilor şi personalului ”, cod proiect 148197

PDF
3 26.01.2022

privind modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 36 din 16.09.2020 privind  aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020,datorate bugetului local al comunei Mărculeşti

PDF
4 26.01.2022

privind desemnarea consilierilor locali care vor avea calitatea de membri în cadrul comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mărculeşti, pentru activitatea desfăşurată în anul 2021

PDF
5 26.01.2022

privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat – Şcoala Gimnazială “Alexandru Rădulescu”  din comuna Mărculeşti, în semestrul II al anului şcolar 2021 - 2022

PDF
6 26.01.2022

privind asocierea unității administrativ - teritoriale Comuna Mărculești cu unele unități administrativ - teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA ”

PDF
7 26.01.2022

privind asocierea unității administrativ-teritoriale Comuna Mărculești cu unele unități administrativ- teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al operatorului regional SC Urban SA Slobozia,în calitate de acționari cu drepturi depline

PDF
8 26.01.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PDF
9 31.01.2022

privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 39 din 27.05.2021 privind participarea unităţíi administrativ – teritoriale Comuna Mărculeşti în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului de interes județean 

PDF
10 08.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Marculesti pe anul 2022 PDF
11 08.02.2022

privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009

PDF
12 08.02.2022 priivnd completarea hotararii Consiliului local al comunei Marculesti nr. 84 din 20.12.2021 privind modificarea taxei speciale de salubrizare perceputa pe raza teritoriala a Comunei Marculesti, incepand cu data de 01.01.2022 PDF
13 08.02.2022 privind reglementarea activitatii de gestionare a deseurilor la nivelul Judetului Ialomita  PDF
14 08.02.2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al comunei Mărculeşti să voteze în Adunarea Generală a asociaţilor  ADI ECOO 2009 Regulamentul serviciului public de salubrizare și Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deşeurilor menajere și al deșeurilor similare în unitățile administrative teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița

PDF
15 08.02.2022 privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali ai comunei Marculesti PDF
16 08.02.2022

privind aprobarea bugetului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„ Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în Şcoala Gimnazială Alexandru Rădulescu, Mărculeşti ”, cod proiect 148579

PDF
17 08.02.2022 privind desemnarea reprezentantului comunei Mărculeşti în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. ADI ECOO 2009 SRL  PDF
18 09.03.2022

privind revocarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 47 din 21.07.2021 privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei, pe perioadă nedeterminată, a unui imobil, proprietate publică a comunei Mărculeşti şi care face parte din baza materială a  Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Rădulescu ” Mărculeşti

PDF
19 09.03.2022

privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei, pe perioadă nedeterminată, a unui imobil, proprietate publică a comunei Mărculeşti şi care face parte din baza materială a  Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Rădulescu ” Mărculeşti

PDF
20 09.03.2022

privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 26 din 30.06.2014 privind atestarea domeniului public al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa şi  trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Mărculeşti în domeniul privat al comunei Mărculeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 

PDF
21 09.03.2022

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

PDF
22 09.03.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie „ Reabilitare sediu primărie, construire grup sanitar şi realizare împrejmuire ”-etapa I, comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa

PDF
23 28.03.2022

privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 84 din 20.12.2021 privind modificarea taxei speciale de salubrizare percepută pe raza teritorială a comunei Mărculeşti, începând cu data de 01.01.2022  

PDF
24 28.03.2022

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat pentru realizarea investitiei „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita”

PDF
25 28.03.2022

privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții„Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita”

PDF
26 20.04.2022 privind revocarea unor hotarari ale Consiliului local al comunei Marculesti PDF
27 20.04.2022

privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat pentru realizarea investitiei „Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita”

PDF
28 20.04.2022 privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita PDF
29 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 PDF
30 28.04.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 PDF
31 16.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF
32 16.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedinta din 16.05.2022 PDF
33 16.05.2022

privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru “  I.1.2 ASIGURAREA INFASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) IN COMUNA MĂRCULEŞTI PRIN PNRR/2022/C10

PDF
34 16.05.2022

privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, pentru ,,I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană” in comuna MARCULETSI prin PNRR/2022/C10

PDF
35 30.05.2022

privind aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Mărculeşti pe anul 2021

PDF
36 30.05.2022

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Mărculeşti, în suprafaţă de 978 mp, identificat cu nr. cadastral 20929, înscris în cartea funciară nr. 20929 a comunei Mărculeşti

PDF
37 30.05.2022

privind schimbarea destinaţiei, pe perioadă nedeterminată, a unui imobil, proprietate publică a comunei Mărculeşti şi care face parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale “ Alexandru Rădulescu ” Mărculeşti

PDF
38 30.05.2022

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Mărculeşti, în suprafaţă de 1029 mp, identificat cu nr. cadastral 20669, înscris în cartea funciară nr. 20669 a comunei Mărculeşti

PDF
39 30.05.2022

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

PDF
40 30.06.2022

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul comunei Mărculeşti, în suprafaţă de 992 mp, identificat cu nr. cadastral 20666, înscris în cartea funciară nr. 20666 a comunei Mărculeşti

PDF
41 30.06.2022

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 1014 mp, proprietate privată a comunei Mărculeşti, înscris în cartea funciară nr. 22423 a comunei Mărculeşti, având numărul cadastral 22423

PDF
42 28.07.2022

privind modificarea hotărârii Consiliului local nr. 54 din  27.11.2006 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 

PDF
43 28.07.2022

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 931 mp, proprietate privată a comunei Mărculeşti, înscris în cartea funciară nr. 22424 a comunei Mărculeşti,având numărul cadastral 22424

PDF
44 28.07.2022

privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local al comunei Mărculeşti pe trimestrul II al anului 2022 

PDF
45 28.07.2022

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

PDF
46 28.07.2022

privind aprobarea asocierii unității administrativ - teritoriale Comuna Mărculești cu unele unități administrativ - teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA ”

PDF
47 28.07.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PDF
48 23.08.2022

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Mărculeşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „ Alexandru Rădulescu ” din comuna Mărculeşti

PDF
49 23.08.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie „ Reabilitare sediu primărie, construire grup sanitar şi realizare împrejmuire ”- etapa I, comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa

PDF
50 13.09.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedinta din 13.09.2022 PDF
51 13.09.2022

privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 29 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023

PDF
52 13.09.2022

privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Parohiei Mărculești

PDF
53 13.09.2022

privind subvenţionarea de la bugetul local al comunei Mărculeşti a taxei speciale de colectare deşeuri municipale fracţia uscată pentru utilizatorii casnici – mediul rural

PDF
54 26.09.2022

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

PDF
55 04.10.2022

privind preluarea în administrarea Consiliului local al comunei Mărculeşti a unui tronson de drum judeţean din DJ 201 cuprins între km 80+035 - km 83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna Mărculeşti, aflat în domeniul public al Judeţului Ialomiţa şi administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa

PDF
56 04.10.2022

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

PDF
57 13.10.2022

privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, pentru Sisteme inteligente de management urban/local - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrația publica  IN COMUNA MĂRCULEŞTI PRIN PNRR/2022/C10

PDF
58 27.10.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce ședința din 27 octombrie 2022

PDF
59 27.10.2022

privind modificarea şi completarea  hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 29 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023

PDF
60 27.10.2022

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de Investiții „Construire căi de acces şi trotuare pentru gospodăriile locuitorilor din comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

PDF
61 27.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta PDF
62 24.11.2022

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

PDF
63 24.11.2022

privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 988 mp, proprietate privată a comunei Mărculeşti, înscris în cartea funciară nr. 22422 a comunei Mărculeşti, având numărul cadastral 22422

PDF
64 24.11.2022

privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Parohiei Mărculești

PDF
65 24.11.2022

privind împuternicirea domnului Ciriblan Romeo – Sorin, reprezentant legal al UAT Comuna Mărculeşti, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” ECOO 2009 ”  documentele necesare în vederea implementării proiectului ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale ”

PDF
66 24.11.2022

privind împuternicirea domnului Ciriblan Romeo – Sorin, reprezentant legal al UAT Comuna  Mărculeşti, să voteze în Adunarea Generală a a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”  documentele necesare în vederea implementării proiectului ” Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ialomiţa ”

PDF
67 24.11.2022

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiu de fezabilitate şi Proiectul tehnic de execuţie – și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „ Amenajare loc de joacă Comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa "

PDF
68 24.11.2022

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 659 din 13.03.2012, încheiat cu SC GALENUS SRL

PDF
69 20.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 PDF
70 28.12.2022

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Mărculeşti pentru anul şcolar 2023 - 2024

PDF
71 28.12.2022

privind aprobarea concesionării unui teren, proprietate privată a comunei Mărculeşti, în vederea realizării unei locuinţe şi a unor spaţii construite asociate acesteia

PDF
72 28.12.2022

privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de delegare, prin încredințare directă, a gestiunii, prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deșeurilor municipale solide în Județul Ialomița nr. 14/10.03.2022, cu modificările și completările ulterioare

PDF
73 28.12.2022

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din aparatul de specialitate al primarului comunei Mărculești

PDF
74 28.12.2022

privind modificarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 29 din 28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023

PDF
75 28.12.2022

privind subvenţionarea de la bugetul local al comunei Mărculeşti a taxei speciale de colectare deşeuri municipale fracţia uscată pentru utilizatorii casnici – mediul rural

PDF